Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady
Január 2015

Ročník XVII., Čiastka 1/2015

Obsah:

O-1
Ochrana osobných údajov členov SRZ

Rada SRZ sa na svojom ostatnom zasadnutí zaoberala aj problematikou ochrany osobných údajov v ZO SRZ a prijala Uznesenie č. 114/2014, ktorým uložila Sekretariátu zaujať stanovisko pre ZO SRZ týkajúce sa bezpečnostných opatrení pri ochrane osobných údajov členov SRZ.

S problematikou ochrany osobných údajov boli ZO SRZ informované vo Vestníku č. 4/2014, ktorého prílohou bola aj ponuka spoločnosti EuroTRADING s.r.o. na vypracovanie dokumentu „Bezpečnostný projekt“ pre ZO SRZ.

V súvislosti s ochranou osobných údajov pre ZO SRZ je potrebné vedieť, že:

Ak spracúvate rodné číslo na PC pripojenom na internet, napr. pracovná zmluva alebo zmluva s dohodárom, mali by ste prijať tieto opatrenia:

 • Bezpečnostný projekt
 • Identifikácia informačných systémov
 • Analýza bezpečnosti informačných systémov
 • Závery z bezpečnostného zámeru a analýzy
 • Poučenie oprávnenej osoby
 • Zmluva o ochrane osobných údajov medzi SRZ a MO (výmena osobných údajov členov)
 • Evidencia informačného systému
 • Oznámenie informačného systému.

Ak nespracúvate rodné číslo na PC pripojenom na internet, napr. pracovná zmluva alebo zmluva s dohodárom, mali by ste prijať tieto opatrenia:

 • Identifikácia informačných systémov
 • Závery z bezpečnostného zámeru a analýzy (Bezpečnostná smernica)
 • Poučenie oprávnenej osoby
 • Zmluva o ochrane osobných údajov medzi SRZ a MO (výmena osobných údajov členov)
 • Evidencia informačného systému
 • Oznámenie informačného systému.

Zdôrazňujeme, že každá organizácia sa môže rozhodnúť, akým spôsobom zabezpečí ochranu osobných údajov:

 • Využije služby odporúčanej spoločnosti EuroTRADING s.r.o., ktorá ručí za prípadné sankcie a garantuje správnosť dokumentov a postupov v súvislosti so zavádzaním centrálnej evidencie členov
 • Využije služby inej spoločnosti
 • Predmetné dokumenty si vypracuje svojpomocne.

Upozorňujeme štatutárnych zástupcov, aby nezanedbali svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov a spracovali potrebné dokumenty tak, aby predišli možným vysokým sankciám. Nakoľko každá ZO SRZ má vlastnú právnu subjektivitu a za ochranu osobných údajov zodpovedá štatutárny zástupca. Sankcie ukladá Úrad na ochranu osobných údajov SR pri zistení porušení zákona vo výške minimálne 1000,- €.

O-2
Poistenie a evidencia rybárskej stráže

Žiadame všetky ZO SRZ, aby na adresu Sekretariátu Rady SRZ v Žiline alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu baran@srzrada.sk v termíne do 28. februára 2015 zaslali aktuálne úplné zoznamy členov rybárskej stráže (priezvisko, meno, titul, dátum narodenia, adresu bydliska, číslo preukazu, číslo odznaku) z dôvodu centrálnej evidencie. Vzhľadom k potrebe poistenia všetkých členov rybárskej stráže žiadame ZO SRZ uviesť, či budú poistenie riešiť samostatne alebo prostredníctvom Rady SRZ.


Ľuboš Javor, v.r.
tajomník